T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Acentanın Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi

 

İSTENEN BELGELER

 

1. Başvuru Dilekçesi
Seyahat acentası, kuruluş teminatının değiştirilmesi talebini matbu dilekçe ile Bakanlığa yapar. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir. 

2. Kuruluş Teminatı

4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı)
 

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedibin Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altıbin Türk Lirası)
c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası) 

 

 

- Bakanlığa verilen belgelerde yer alan acentanın unvanı, adresi gibi bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekir.
 

İŞLEM SÜRECİ
 

Teminat değişikliği işlemlerinde dilekçe ekinde yeni teminat mektubu ile Bakanlığa başvurulur. Acentanın yeni teminatı ibraz etmesi hâlinde Bakanlıktaki mevcut teminatı, teminatın düzenlendiği bankaya iade edilir.

 
Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir.  
 
Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanır. 
 
 
KURULUŞ TEMİNATININ EKSİLMESİNDE, GRUP DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE TEMİNAT 
 
Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir.
 
Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanır.